Čekají nás pololetní testíky :-)

04.01.2017 07:30

Příští týden nás čekají opakovací pololetní testíky z ČJ a M.

Můžete si opakovat následující témata.

Český jazyk:

pravopis věty (velké písmeno – znamínko za větou + druhy vět a jejich zakončení), abeceda, slova protikladná, slova významem nadřazená, dělení slov podle slabik, psaní u, ú, ů

Matematika:

Číselné řady do 100, porovnávání čísel do 100, sčítání a odčítání do 20, sčítání a odčítání desítek, jednoduchá slovní úloha (zápis, znázornění, výpočet, odpověď), poznat základní geometrické tvary, přímá, křivá a lomená čára, rýsování přímé čáry, vyznačení bodu